loading

Regulamin

Spis treści:
Postanowienia ogólne
Warunki zawierania umowy sprzedaży
Sposoby i terminy płatności za produkt
Dostawa produktu
Reklamacje
Prawo odstąpienia od umowy
Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ulicznastrefa.pl jest własnością Mateusza Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Kalinowski „Kali”  o numerze NIP 6222748038-49 oraz REGON ….. adres poczty elektronicznej: sklep@ulicznastrafa.pl

1.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ulicznastrefa.pl i skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia.

1.4. Definicje:

1.4.1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający założenie konta.

1.4.3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1.4.4. SPRZEDAWCA – sklep internetowy www.ulicznastrefa.pl Mateusz Kalinowski „Kali” , NIP 6222748038

1.4.5. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.6. KONTO – usługa elektroniczna utworzona przez Klienta poprzez Formularz Rejestracji, zawierająca dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z tej usługi otrzymywanie informacji o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym

1.4.8. PRODUKT – rzecz dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.ulicznastrefa.pl będący własnością Mateusza Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Kalinowski „Kali”  o numerze NIP 6222748038 oraz REGON ….

1.4.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta.

1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2.2. Cena podana na stronie Produktu podana jest w walucie złotych polskich (zł/PLN) i zawiera podatki. Do podanej ceny Produktu należy dodać koszt transportu, który opłacany jest przez Klienta. Klient w trakcie składania Zamówienia informowany jest o wyborze sposobu płatności i dostawy Produktu. Te koszty należy dodać do ceny Produktu.

2.3. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Formularzu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęci do realizacji następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu i przyjęciu do realizacji Zamówienia, nr zamówienia oraz potwierdzenie Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.4. Zabezpieczenie, utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkt:
Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
nr konta

69 1090 1160 0000 0001 3214 0984

Mateusz Kalinowski ” Kali”

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. DOSTAWA PRODUKTU:

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

4.2.1. Przesyłka pocztowa

4.2.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych.

4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, termin ten jest liczony od dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy

4.3.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze, termin ten jest liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. REKLAMACJE:

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5.2. Sprzedawca z obligowany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

5.3. Reklamacje Klient może złożyć poprzez:

5.3.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ulicznastrefa.pl

5.3.2 w formie pisemnej na adres: Mateusz Kalinowski „Kali” ul. Wolności 17, 63-400 Ostrów Wlkp

5.4. W opisie reklamacji klient winien podać: informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzanie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację.

5.5. Sprzedawca winien ustosunkować się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

5.6. W przypadku gdy Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta i Produkt będzie musiał zostać dostarczony do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Wolności 17 63-400 Ostrów Wlkp

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.7. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone:

6.1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ulicznastrefa.pl

6.1.2. w formie pisemnej na adres: ul. Wolności 17 63-400 Ostrów Wlkp

6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty/Reklamacje”. Konsument może skorzystać ze wzory formularza lecz nie jest to obowiązkowe.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.4. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić konsumentowi równowartość produktu/produktów w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta nr konta bankowego.

6.5. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wolności 17 63-400 Ostrów Wlkp

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

6.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumentach z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.